ਮੇਲਾਨੀ ਅਬਿਲੇਨੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਭੂਤ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੇ ਰਿੰਗ

About